Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN SCHAEPKENS B.V.

Artikel 1: TOEPASSING EN REIKWIJDTE
1.1 Schaepkens BV (hierna: Schaepkens), is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, opgericht naar Nederlands recht, met als doel het verstrekken van advies en verlenen van ondersteunende diensten aan organisaties en individuen op het gebied van verandermanagement, leiderschap, loopbaan- en teamontwikkeling, personeel en organisatie en mens en gezondheid, en al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en aanvullende vervolgopdrachten die aan Schaepkens worden gegeven, alsmede op de rechtsbetrekkingen die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden.
1.3 De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn niet slechts gemaakt ten behoeve van Schaepkens, maar ook ten behoeve van de bestuurder(s) van Schaepkens en alle personen die voor Schaepkens werkzaam zijn, respectievelijk alle personen die bij de uitvoering van enige opdracht door Schaepkens zijn ingeschakeld, respectievelijk alle personen voor wier handelen of nalaten Schaepkens aansprakelijk zou kunnen zijn.

Artikel 2: DE OPDRACHT
2.1 Een opdracht komt tot stand met Schaepkens. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van de opdrachtgever is dat de opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 BW, dat voor laatstgenoemd geval een regeling geeft en de werking van artikel 7:407, lid 2, BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht is gegeven, worden uitgesloten.
2.2 Het staat Schaepkens vrij verleende opdrachten onder haar verantwoordelijkheid door één of meer werknemers van Schaepkens te laten uitvoeren, zonodig met inschakeling van derden, een en ander met inachtneming van het hieronder gestelde in artikel 5.

Artikel 3: AANSPRAKELIJKHEID
3.1 Indien de uitvoering van een opdracht door Schaepkens leidt tot aansprakelijkheid, zal die aansprakelijkheid steeds beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de ter zake toepasselijke aansprakelijkheidverzekering van Schaepkens wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval voor rekening van Schaepkens komt. Op verzoek wordt een kopie van de beroepsaansprakelijkheidspolis aan de opdrachtgever toegezonden.
3.2 Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de in 3.1. bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is de aansprakelijkheid voor de totale schade die voortvloeit uit of in verband staat met de overeengekomen werkzaamheden beperkt tot het bedrag dat voor de werkzaamheden in verband waarmee de schade is ontstaan door de opdrachtgever aan Schaepkens is betaald. De opdrachtgever is uitsluitend gerechtigd om Schaepkens voor dit beperkte bedrag aan te spreken.
3.3 De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

Artikel 4: (BETALINGS)VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER
4.1 Betaling van declaraties van Schaepkens dient, zonder opschorting of verrekening, te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum.
4.2 Indien een declaratie niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, is de wettelijke rente verschuldigd.
4.3 Indien ook na aanmaning betaling uitblijft, zijn alle (buiten)gerechtelijke incassokosten verschuldigd die ten minste 15% van het declaratiebedrag zijn met een minimum van € 50,-.
4.4 De gerechtelijke kosten zijn niet beperkt tot de te liquideren proceskosten, doch zullen integraal voor rekening van de opdrachtgever zijn, indien deze (in overwegende mate) in het ongelijk wordt gesteld.
4.5 Indien een declaratie niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, kan Schaepkens haar werkzaamheden opschorten, nadat de opdrachtgever daarvan op de hoogte is gesteld. Schaepkens is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van deze opschorting van de werkzaamheden.
4.6 De opdrachtgever vrijwaart Schaepkens en haar hulppersonen tegen aanspraken van derden, de redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht, tenzij een en ander het gevolg is van grove nalatigheid of opzet van Schaepkens.

Artikel 5: INSCHAKELING VAN DERDEN
5.1 De keuze van de door Schaepkens in te schakelen derden zal, waar mogelijk en in redelijkheid aangewezen, geschieden in overleg met de opdrachtgever en met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. Schaepkens is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden, behoudens opzet of grove schuld van Schaepkens.
5.2 Indien deze derden hun aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van een opdracht van de opdrachtgever willen beperken, gaat Schaepkens ervan uit en bevestigt zij zonodig bij deze dat alle haar gegeven opdrachten van de opdrachtgever de bevoegdheid inhouden om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking namens de opdrachtgever te aanvaarden.

Artikel 6: TARIEVEN
6.1 De kosten van uitvoering van de opdracht door Schaepkens omvatten het honorarium.
6.2 Tenzij tussen partijen uitdrukkelijk anders is afgesproken, wordt het honorarium bepaald aan de hand van de bestede tijd (in uren) en het voor de betreffende opdracht geldende uurtarief (in Euro’s).
6.3 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is Schaepkens bevoegd om het hiervoor genoemde uurtarief ook tijdens de duur van de opdracht te wijzigen.
6.4 Wordt het uurtarief verhoogd met meer dan 10% ineens, of binnen drie maanden na aanvang van de opdracht, dan kan de opdrachtgever de opdrachtovereenkomst ontbinden. Het recht daartoe vervalt na het verstrijken van de betalingstermijn van de eerste declaratie na de verhoging van het uurtarief.

Artikel 7: ELEKTRONISCHE COMMUNICATIEMIDDELEN
7.1 In het geval communicatie tussen de opdrachtgever en Schaepkens geschiedt met behulp van elektronische middelen zoals e-mail en andere vormen van dataverkeer, dan zullen beide partijen zorgdragen voor standaardvirusprotectie. Geen van beide partijen is jegens de andere partij aansprakelijk voor eventuele schade die het gevolg is van de verzending van virussen en/of andere onregelmatigheden in de elektronische communicatie en voor niet of beschadigd ontvangen berichten.

Artikel 8: INTELLECTUELE EIGENDOMMEN EN GEHEIMHOUDING
8.1 Op alle door Schaepkens in de zelfstandige uitoefening van haar bedrijf, waaronder in elk geval wordt verstaan de uitvoering van een verstrekte opdracht, tot stand gebrachte adviezen, overeenkomsten, modellen, rapporten en andere documenten, berusten het auteursrecht en mogelijk andere rechten van intellectuele eigendom bij Schaepkens.
8.2 Schaepkens geeft opdrachtgever toestemming deze documenten te gebruiken in het kader van haar normale bedrijfsvoering. Opdrachtgever zal deze documenten niet zonder voorafgaande toestemming van Schaepkens verveelvoudigen, openbaar maken of aan derden beschikbaar stellen.
8.3 Op alle door opdrachtgever tot stand gebrachte documenten, welke hij heeft verstrekt aan Schaepkens ten behoeve van haar werkzaamheden, rusten het auteursrecht en mogelijk andere rechten van intellectuele eigendom bij opdrachtgever. Opdrachtgever vrijwaart Schaepkens van aanspraken – de redelijke kosten van verweer daaronder begrepen - van derden wegens vermeende inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van hen met betrekking tot deze documenten.
8.4 Opdrachtgever geeft Schaepkens toestemming deze documenten te gebruiken in het kader van haar normale bedrijfsvoering. Schaepkens zal deze documenten niet zonder voorafgaande toestemming van opdrachtgever verveelvoudigen, openbaar maken of aan derden beschikbaar stellen.
8.5 Schaepkens en opdrachtgever zullen alle vertrouwelijke informatie over elkaar die zij in het kader van de overeenkomst hebben verkregen, geheimhouden.

Artikel 9: OVERIG
9.1 Alle aanspraken van de opdrachtgever vervallen twaalf maanden nadat de werkzaamheden zijn verricht waarop deze aanspraken betrekking hebben.
9.2 Op alle overeenkomsten tussen de opdrachtgever en Schaepkens is Nederlands recht van toepassing.
9.3 Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar Schaepkens is gevestigd. Niettemin heeft Schaepkens het recht om geschillen aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de opdrachtgever, dan wel een andere bevoegde rechter, voor te leggen.